Regulamin

Regulamin TELUGO

§1 Postanowienia ogólne

1. Definicje:

TELUGO – TELUGO Ewelina Bojszczak, Karolina Anna Bednarczyk spółka cywilna, w skrócie TELUGO s.c., NIP 9721301498, REGON 383599750

Klient – osoba prywatna lub osoba działająca w imieniu firmy

Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takie nad którym człowiek nie panuje.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług językowych przez TELUGO.

3. Złożenie zamówienia na wykonanie usług językowych jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

4. TELUGO zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde zlecenie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanymi przez TELUGO i Klienta warunkami zlecenia. Ponadto, TELUGO zobowiązuje się do wykonania usług językowych w sposób rzetelny oraz zgodnie z ustalonym terminem realizacji.

5. TELUGO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie realizacji usług spowodowane zaniedbaniem ze strony Klienta, np. brakiem odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów projektu.

§2 Warunki realizacji tłumaczeń pisemnych

1. TELUGO wykonuje tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe).

2. Wykonane tłumaczenia są przekazywane Klientowi w takim samym formacie w jakim zostały dostarczone do TELUGO, chyba że ustalono inaczej. W takim przypadku, Klient zobowiązuje się do przekazania informacji o formacie pliku docelowego tłumaczenia w trakcie uzgadniania szczegółów projektu, tj. przed ostateczną ofertą.

3. W myśl Ustawy z dnia 25 listopada 2004r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) za jedną z najważniejszych zasad wykonywania przekładu uznaje się konieczność dostarczenia osobie uprawnionej do wykonywania tych czynności oryginału dokumentu. W przypadku, gdy takowy nie zostanie dostarczony można posłużyć się kopią bądź skanem, ale wówczas należy umieścić informację o tym na gotowym dokumencie. Aby uzyskać status tłumaczenia z oryginału musimy mieć wgląd do oryginalnych dokumentów.

4. Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego mogą być dostarczone drogą e-mailową jako skan/kopia oryginału dokumentu, lub pocztą/kurierem do naszego biura jako oryginał dokumentu. W przypadku przesłania oryginałów dokumentów przez Klienta za datę rozpoczęcia zlecenia przyjmujemy dzień ich dostarczenia do naszego biura.

5. Tłumaczenie przysięgłe w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią, datą, numerem repertorium odsyłamy do Klienta pocztą – listem poleconym priorytetowym na adres wskazany przez zleceniodawcę. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie lub zgubienie przesyłek przez Pocztę Polską. Klient może również odebrać tłumaczenie osobiście lub skorzystać z usług kurierskich we własnym zakresie.

6. Standardowa  strona rozliczeniowa (źródłowa) tłumaczenia pisemnego to 1 125 znaków ze spacjami.

7. Minimalna cena zlecenia to 50 zł netto.

8. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia od Klienta, TELUGO dokonuje wyceny i przedstawia Kosztorys w formie pisemnej.

9. Potwierdzenie zlecenia ze strony Klienta musi nastąpić w formie pisemnej.

10. W sytuacji, gdy Klient życzy sobie zastosowania określonej terminologii w tłumaczeniu, Klient zobowiązany jest do dostarczenia glosariusza wraz z tekstem do tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia glosariusza przez Klienta, TELUGO zastrzega sobie prawo do stosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza.

11. Czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia, w którym potwierdzono zlecenie.

12. TELUGO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania lub odwołania tłumaczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej.

13. W przypadku odwołania przez Klienta potwierdzonego wcześniej zlecenia, Klient jest zobowiązany do pokrycia proporcjonalnej do wykonanych prac części ceny projektu.

14. TELUGO ma prawo odstąpić od wykonywania zlecenia w przypadku podejrzenia, iż treści przekazane do tłumaczenia są niezgodne z prawem. W takiej sytuacji TELUGO będzie zgłaszać Policji podejrzenie o popełnieniu przestępstwa.

§3 Warunki realizacji tłumaczeń ustnych

1. TELUGO wykonuje tłumaczenia ustne zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe).

2. Tłumaczenia wykonywane są w miejscu i czasie uprzednio uzgodnionym z Klientem.

3. Minimalna cena zlecenia to 400 zł netto.

4. Po otrzymaniu zapytania od Klienta, TELUGO dokonuje wyceny i przedstawia Kosztorys w formie pisemnej.

5. Potwierdzenie zlecenia ze strony Klienta musi nastąpić w formie pisemnej.

6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia TELUGO materiałów referencyjnych co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem tłumaczenia.

7. W sytuacji, gdy Klient życzy sobie zastosowania określonej terminologii w tłumaczeniu, Klient zobowiązany jest do dostarczenia glosariusza. W przypadku niedostarczenia glosariusza przez Klienta, TELUGO zastrzega sobie prawo do stosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza.

8. Odwołanie przez Klienta potwierdzonego wcześniej zlecenia:

a) na mniej niż 24 godziny przed planowym rozpoczęciem tłumaczenia – Klient zobowiązany jest pokryć 100% ceny;

b) powyżej 24 godzin przed planowym rozpoczęciem tłumaczenia – Klient zobowiązany jest pokryć 50% ceny.

10. Wszelkie zmiany wprowadzone do harmonogramu tłumaczenia przez Klienta po potwierdzeniu zlecenia wymagają aktualizacji oferty i mogą być podstawą do odstąpienia od wykonywania zlecenia przez TELUGO.

11. TELUGO zastrzega sobie prawo do odwołania tłumaczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej.

12. TELUGO ma prawo odstąpić od wykonywania zlecenia w przypadku podejrzenia, iż spotkanie/wydarzenie, w którym ma wziąć udział tłumacz może być niezgodne z prawem. W takiej sytuacji TELUGO będzie zgłaszać Policji podejrzenie o popełnieniu przestępstwa.

§4 Warunki realizacji szkoleń językowych

Wszystkie warunki usług szkoleniowych reguluje umowa zawarta z Klientem.

§5 Warunki realizacji zadań lingwistycznych

1. Zadania lingwistyczne są wykonywane w sposób uzgodniony z Klientem.

2. Zadania mogą być wykonywane zdalnie lub w miejscu wyznaczonym przez Klienta.

3. Zadania wykonywane zdalnie mogą być dostarczane w formie wypełnionych formularzy lub wykonywane na przygotowanych przez Klienta platformach online.

4. Minimalna cena zlecenia to 50 zł netto.

5. Po otrzymaniu zapytania przedstawiającego szczegóły zadania (język, termin, rodzaj zadania), TELUGO przedstawia możliwą ilość przydzielenia lingwistów wraz ze stawką za godzinę.

6. Rozliczenie zadania następuje na podstawie raportów czasowych z liczników typu time tracker przesłanych przez lingwistę po zakończeniu zadania, chyba że ustalono inaczej przed rozpoczęciem zadania. Rozliczenia są zaokrąglane do pełnej godziny przy pracy każdego lingwisty.

7. Potwierdzenie zlecenia ze strony Klienta musi nastąpić w formie pisemnej.

8. Czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia, w którym potwierdzono zlecenie.

9. TELUGO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

10. Klient zobowiązany jest zapewnić TELUGO możliwość kontrolowania przebiegu zadania.

§6 Płatności

1. Przystąpienie przez TELUGO do wykonania zlecenia następuje z chwilą jego pisemnego potwierdzenia przez Klienta lub dokonania przedpłaty: 100% wartości zlecenia i przesłania potwierdzenia wpłaty.

2. Płatność za zlecenie należy wykonać przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury.  Możliwy jest inny, indywidualny sposób rozliczenia  uzgodniony z Klientem  w formie pisemnej przed przystąpieniem przez TELUGO do wykonania zlecenia tłumaczenia.

3. TELUGO zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości 100% ceny wycenionej usługi.

4. TELUGO umożliwia rozliczenie się z Klientami na podstawie miesięcznej faktury zbiorczej, jednakże taka forma współpracy wymaga indywidualnych uzgodnień umownych w formie pisemnej.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury Klient zobowiązuje się do zapłaty TELUGO odsetek w wysokości 5% od wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.

6. Notoryczne opóźnienia Klient w płatnościach będą dla TELUGO podstawą do każdorazowego pobierania przedpłaty przed wykonaniem zlecenia, niezależnie od wcześniejszych ustaleń z Klientem.

7. Brak płatności ze strony Klienta skutkuje wszczęciem przez TELUGO postępowania windykacyjnego.

§7 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność TELUGO z tytułu wykonania tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia brutto należnego za wykonane tłumaczenie (wg wyceny TELUGO).

2. TELUGO nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które powstały na skutek błędów zawartych w tekście źródłowym lub z winy Zleceniodawcy.

3. TELUGO nie odpowiada za usterki i opóźnienia, które powstały na skutek awarii sprzętu komputerowego, łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu, jak również opóźnienia wynikłe z winy Zleceniodawcy.

4. TELUGO nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie poprawki lub zmiany wprowadzone do treści tłumaczenia bez pisemnej zgody TELUGO, oraz ich następstwa.

5. TELUGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w razie wykorzystania przetłumaczonego tekstu niezgodnie z prawem przez Zleceniodawcę lub inne osoby trzecie.

6. TELUGO zastrzega sobie prawo do wykonywania zleceń przy pomocy swoich Podwykonawców.

§8 Reklamacje Klienta

1. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonanej usługi powinny być zgłaszane do 7 dni kalendarzowych od daty udostępnienia wykonanego tłumaczenia. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres info@telugo.eu. Niezgłoszenie reklamacji w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty udostępnienia wykonanego tłumaczenia oznacza, że Klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń.

2. Po rozpatrzeniu reklamacji i uznania jej za słuszną, TELUGO zobowiązuje się do usunięcia błędów w tłumaczeniu lub udzielenia rabatu do wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów. Termin usunięcia błędów w tłumaczeniu jest ustalany indywidualnie z Klientem.

3. Reklamacja powinna zawierać listę zastrzeżeń z dokładnym określeniem występowania wszystkich spornych miejsc w tłumaczeniu oraz z ich uzasadnieniem. Uwagi powinny być konkretne i ścisłe oraz powinny dotyczyć usterek powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.

4. TELUGO nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału.

5. TELUGO nie rozpatrzy reklamacji jeśli Klient samodzielnie dokona poprawek lub zleci je innemu podmiotowi bez uprzednich ustaleń z TELUGO.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin współpracy jest dla stron wiążący z chwilą złożenia zapytania przez Klienta.

2. TELUGO wraz z Klientem zlecającym usługę mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zawierającą wyraźną informację o wyłączeniu postanowień Regulaminu.

3. TELUGO zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika usług.

4. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby TELUGO.

6. Niniejszy Regulamin współpracy z TELUGO obowiązuje od dnia 01.07.2019r.