Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności TELUGO

Szanowny Użytkowniku,

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 
Z tego powodu przygotowaliśmy poniższe informacje. Dowiesz się z nich między innymi w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz w związku z tym prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług TELUGO.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

TELUGO Ewelina Bojszczak, Karolina Anna Bednarczyk spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu, NIP 9721301498, REGON 383599750 (dalej TELUGO lub Spółka) zgodnie z treścią art. 4 pkt 7 RODO.

2. Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały pozyskane przez TELUGO w ramach relacji biznesowych nawiązanych pomiędzy Spółką a osobą prywatną lub podmiotem, którego byłeś lub jesteś przedstawicielem (ewentualnie osobą wyznaczoną do kontaktu), które to relacje zostały nawiązane w związku z rozmowami handlowymi, zawarciem lub realizacją umowy pomiędzy Spółką a wspomnianym podmiotem (dalej „Umowa”). Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie m.in. z wizytówki przekazanej pracownikom lub współpracownikom Spółki, e-maila przesłanego na naszą skrzynkę firmową info@telugo.eu lub imienną skrzynkę mailową naszego pracownika/współpracownika lub formularza wypełnionego na naszej stronie. Twoje dane osobowe mogliśmy również uzyskać od podmiotu, którego byłeś przedstawicielem lub ze źródeł publicznie dostępnych takich jak REGON, CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy.

3. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe/rola w strukturze, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego oraz inne dane osobowe.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz okres ich przechowywania

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach: 

 •  Zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie oraz dochodzenie naszych roszczeń wynikających z Umowy oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy. 

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (dalej podstawę tę nazywamy „naszym prawnie uzasadnionym interesem”). 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas to: zawieranie i realizacja umów w obrocie gospodarczym oraz dochodzenie i obrona praw. 

Okres przechowywania danych osobowych w tym celu: czas obowiązywania Umowy, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy. 

 • Utrzymywanie relacji biznesowych z naszymi potencjalnymi, obecnymi lub byłymi kontrahentami (m.in. utrzymywanie kontaktu). 

Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes. 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas to: utrzymywanie relacji biznesowych i zapewnienie dobrej współpracy z kontrahentami. 

Okres przechowywania danych osobowych w tym celu: przez czas obowiązywania Umowy i 3 lata po zakończeniu obowiązywania Umowy, a jeżeli nie doszło do zawarcia Umowy – przez okres 5 lat od pozyskania danych osobowych. 

 • Udzielenia odpowiedzi na zapytanie przekazane nam za pomocą e-maila przesłanego na ogólną skrzynkę mailową lub formularza z naszej strony internetowej. 

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (dalej podstawę tę nazywamy „Twoją zgodą”). 

Okres przechowywania danych osobowych w tym celu: do czasu udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na zapytanie, a po tym czasie przez okres 5 lat od pozyskania danych osobowych. 

 • Wypełnienie przez nas obowiązków prawnych np. realizacja Twoich praw wynikających z RODO związanych z rachunkowością i podatkami (np. wystawianie i przechowywanie faktur związanych z Umową). 

Podstawa prawna przetwarzania: wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Okres przechowywania danych osobowych w tym celu: czas, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.

5. Istnienie lub nieistnienie wymogu podania nam danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani umownym, ani też warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jednakże w zakresie w jakim celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie Umowy lub analiza i wykonanie zlecenia niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie Umowy/analizę i wykonanie zlecenia.

6. Informacja o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: 

 • Podmioty, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.
 • Osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

Ponadto, Spółka udostępni dane osobowe upoważnionym instytucjom lub organom w przypadku, w którym obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa (m.in. na żądanie policji, prokuratury, sądu).

7. Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora: 

 • Dostępu do Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO). 
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (zgodnie z art. 17 RODO). 
 • Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO).
 • Przeniesienia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO). 
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo wycofania jej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W szczególności zgodnie z art. 21 RODO: 

 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie wolno ich już przetwarzać do takich celów.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie będzie podejmować decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a w szczególności profilowaniu.

10. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.Linki do zewnętrznych stron internetowych

Na naszej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od TELUGO i nie są w żaden sposób nadzorowane przez TELUGO. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Masz pytania? Napisz do nas na adres: info@telugo.eu

Polityka plików cookies

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej www.telugo.eu, której właścicielem jest TELUGO s.c.

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk. Jakich plików cookies używamy? Stosujemy dwa rodzaje plików cookies – stałe oraz sesyjne. Sesyjne pliki cookies – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach cookies.

Usuwanie plików cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej jest możliwe w każdej chwili. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej www.telugo.eu, której właścicielem jest TELUGO s.c.