tłumaczenia dokumentów

Na czym polega odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia zwykłe, a tłumaczenia przysięgłe znacząco się między sobą różnią. Te pierwsze dotyczą zwykłych tłumaczeń, gdzie tłumaczenie tekstu powinno nastąpić w taki sposób, aby było ono czytelne dla odbiorcy. Przysięgłe z kolei wymagają odpowiedniej oprawy, muszą posiadać specjalną pieczęć, a do tego być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W tym artykule chcielibyśmy skupić się na temacie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego. Zanim jednak do tego dojdziemy, warto zaznajomić się z kilkoma faktami.

Tłumacz zwykły a przysięgły

Kluczowe znaczenie ma bez wątpienia to, jaka jest różnica między tłumaczem zwykłym, a tłumaczem przysięgłym. Jedną z głównych różnic między takimi osobami jest to, że przysięgły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, jeśli doszłoby do poczynienia błędów w danym tłumaczeniu uwierzytelnionym. Tak ważne jest więc to, aby osoba taka wykonała swoją pracę z największą sumiennością i dokładnością, ze zwróceniem uwagi na najmniejsze detale i szczegóły. Tłumacz przysięgły wykonując swoją pracę, działa w oparciu o ustawę z dnia 25 listopada 2004 roku. Reguluje ona między innymi zasady wykonywania zawodu zaufania publicznego, bo takim właśnie ten zawód jest. Będąc w tym miejscu, możemy skupić się na głównym temacie tego artykułu, a mianowicie na kwestii odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego. Czym ona jest? Za co odpowiada? Dlaczego odgrywa tak istotną rolę?

tłumaczenia z angielskiego

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego – czym jest?

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego są to wszelkie konsekwencje prawne, jakie grożą tłumaczowi przysięgłemu, jeśli ten dokonałby niestarannego lub niekompletnego wykonania swojej pracy, a więc tłumaczenia konkretnego dokumentu. To także i konsekwencje, które związane są z niestosowaniem się do wymagań, jakie zawarte są w ustawie. W przypadku niewłaściwego zachowania, wszelkie uchybienia dokonywane są przez specjalną komisję dyscyplinarną. 

Praca tłumacza przysięgłego

Czy praca tłumacza przysięgłego znacząco różni się od pracy zwykłego tłumacza? Jak najbardziej tak. Trzeba tutaj bowiem zastosować się do odpowiednich zasad, trzeba bazować na ustawie, w końcu podstawą jest rzetelne odwzorowanie tego, co znajduje się w oryginalne. Wszelkie dokumenty wychodzące z rąk tłumacza przysięgłego, powinny być tłumaczone w sposób bezstronny, dokładny i co istotne, z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Tłumacz przysięgły powinien stale podnosić swoje kwalifikacje, tak aby móc świadczyć najwyższą jakość swoich usług. W jakich przypadkach może być wszczęte postępowanie przeciwko takiej osobie? Na pewno w sytuacji, gdy ta dokona błędnego tłumaczenia, które jest potwierdzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Następnie, w przypadku odmówienia wykonania tłumaczenia na rzecz organów sądowych, policji czy też organów administracyjnych, bez podania konkretnego powodu. Zgłoszenie postępowania może być także przeprowadzone, jeśli tłumacz przysięgły nie prowadzi repertorium opisującym każdy z dokumentów, co jest jego obowiązkiem. Co ważne, każda zmiana danych osobowych, zarówno samego nazwiska, jak również i adresu zamieszkania, także musi być w terminie do 30 dni od dokonanej zmiany zgłoszona. 

Co może grozić za niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków?

Każdy tłumacz przysięgły jest odpowiedzialny za to, co robi, dlatego też w przypadku, gdy jego działania okażą się być niewłaściwe, musi ponieść z tego tytułu odpowiednią karę. Ta może wystąpić na cztery sposoby. Pierwszym jest upomnienie, drugim nagana, trzecim zawieszenie w wykonywaniu zawodu na okres od trzech miesięcy do jednego roku i czwartym, pozbawienie prawa do pracy i konieczność zdawania kolejny raz egzaminu, ale dopiero po upływie dwóch lat od daty wymierzenia kary. Kto może więc takie postępowanie wszcząć? Może to być wszczęte na wniosek wojewody lub ministra sprawiedliwości, do których to może wpłynąć zgłoszenie o niewłaściwym działaniu tłumacza przysięgłego. Wniosek taki może być zgłoszony zarówno przez klienta indywidualnego, jak również i poprzez określone instytucje. Całość postępowania prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych, w składzie której znajduje się dziewięciu członków.

Jak widać, tłumacz zwykły znacząco różni się od tłumacza przysięgłego. W drugim przypadku taka osoba po zdaniu egzaminu, staje się zawodem zaufania publicznego i jest ona pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej. W przypadku tłumacza zwykłego, który dokonuje tłumaczeń stron internetowych, książek czy broszur, takiej odpowiedzialności po prostu nie ma. Chcąc zaś zostać tłumaczem przysięgłym, należy ten aspekt mieć na uwadze, jeśli w wyniku błędu, nie chcemy borykać się z idącymi z tego tytułu konsekwencjami. Taki zawód może wykonywać jedynie osoba sumienna, rzetelna i dokładna w swojej pracy, bo tylko taka będzie w stanie ją wykonywać, bez obawy o zbyt rażące błędy i przewinienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *